Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ประวัติศาสตร์เกี่ย’

         สำนักวิชาการ กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมเสวนา

“มองอนาคตผ่านอดีต ตอน เล่าขานตำนานวุฒิสภา ปี ๒๕๑๒-๒๕๕๑”

ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) วันจันทร์ที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ

โดยเชิญบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เป็นวิทยากรบอกเล่าประวัติศาสตร์  เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าจากบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเป็นการนำความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาออกเผยแพร่ให้แก่บุคลากรอื่นๆ

ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read Full Post »