Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘กิจกรรมมันสส์’

 “มองอนาคตผ่านอดีต”

  • ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีที่สำหรับผู้สนใจอีกหลายที่ค่ะ และขอเปลี่ยนแปลงวัน เป็นวันพฤหัสบดีที่  11 กันยายน ค่ะ
  • ณ เวลา 14.42 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2551 ยอดผู้สมัครไปศึกษาดูงานที่สมุทรสงคราม มีถึง 40 คน แล้ว จึงขอปิดรับสมัคร
  • ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ะ

 

สวัสดีค่ะ

ช่องว่างระหว่างห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์วุฒิสภา กับผู้ใช้แทบจะไม่มีเพราะเราคิดถึงผู้ใช้และผู้ที่มีสิทธิใช้ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์วุฒิสภาเสมอ  ปีนี้เรามีกิจกรรมดีๆ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกันอีกครั้ง ปีนี้ เราจะขอพาคุณไปศึกษาดูงานข้างนอกบ้างค่ะ ไปศึกษาเรียนรู้ว่าที่อื่นเป็นอย่างไร และเราจะนำสารสนเทศที่หน่วยงานอื่นจัดทำไว้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการทำงานของเราได้อย่างไรบ้าง ซึ่งสถานที่ที่จะพาทุกท่านไปศึกษานอกสถานที่ ได้แก่

 

1. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551  เวลา 12.15 เป็นต้นไป

 

2. พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ) อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และ
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนาอนุรักษ์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันศุกร์ที่
29 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 เป็นต้นไป

 

ครั้งที่ 1          พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

          

            พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  

            ตั้งอยู่ที่อาคารอนุรักษ์ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนหลานหลวง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเครื่องราชภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย มีศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลที่สามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลในเรื่องพระราชประวัติ ภาพถ่าย และหนังสือที่เกี่ยวกับพระองค์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ยังรวมไปถึงหนังสือพิมพ์ วีดิทัศน์ สไลด์ แผ่นซีดี ไมโครฟิล์มและเทปบันทึกเสียง และนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสยามหนึ่งเดียว:รัชกาลที่ 7 เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ” 
เนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ ได้แก่พิษณุโลก  แพร่  ลำปาง  เชียงราย ลำพูน  และเชียงใหม่  โดยนำเสนอผ่านภาพถ่ายและภาพยนตร์ทรงถ่าย ตลอดจนภาพถ่ายสถานที่ปัจจุบันเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความคงอยู่และความเปลี่ยนแปลง โดยหยิบยกความหลากหลายทางวัฒนธรรมในดินแดนมณฑลพายัพ
สมัยรัชกาลที่
7 ขึ้นมาเป็นประเด็นกระตุ้นให้ผู้คนสมัยปัจจุบันได้ครุ่นคิดตริตรองถึงหนทางที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสภาพที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

 

           นิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 

 

         

           จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยากยิ่ง อาทิเช่น ฉลองพระองค์รวมถึงเครื่องประดับสมัยที่พระองค์ทรงประทับที่ต่างประเทศ, ภาพวีดีโอที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองที่วังสวนบ้านแก้ว รวมถึงคำสัมภาษณ์บุคคลที่เคยรับใช้อย่างใกล้ชิด

 

ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย

 

 

นำเสนอ เรื่องราวและเหตุการณ์เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น จุดเริ่มต้นของประชาธิปไตย วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยในประเทศสยาม ฯลฯ เรื่องราวและเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับรัฐสภาไทยที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น กำเนิดรัฐสภาไทย อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา รูปแบบรัฐสภาไทย กำเนิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

    เมืองจำลอง ดุสิตธานีหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตและ ดุสิตสมัยอนุสรณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

        ห้องจำลองการประชุมรัฐสภาภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม ช่วงปี 2475-2517

 

  

นิทรรศการถาวรคณะรัฐมนตรีไทย ตราพระราชลัญจกร, ประวัติและของใช้ส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีคนแรกถึงคนปัจจุบัน

 

อาทิเช่น หนังสือโครงกระดูกในตู้ของพลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, จดหมายถึงหญิงพูนสุข พนมยงค์ของนายปรีดี พนมยงค์, ซึ่งล้วนเป็นสิ่งของส่วนตัวที่ญาติหรือคนใกล้ชิดอนุญาตให้นำมาจัดแสดงให้ได้ชมกัน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของที่หาชมได้ยาก

 

นิทรรศการถาวรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

 

จัดแสดงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ไทยในตระกูลต่างๆ พร้อมการประดับตกแต่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนชุดไทยในหลายยุคสมัย
มีจุดเด่นที่ควรค่าแก่การชื่นชม อาทิ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยอันล้ำค่าที่หาชมได้ยากยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5
ถึงรัชกาลปัจจุบัน อาทิเช่น เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับประมุขของรัฐต่างประเทศ เป็นต้น ขั้นตอนสำคัญในการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย โดยเป็นการแสดงถึงความละเอียด และประณีตในทุกขั้นตอนของการจัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย นำเสนอผ่านวีดีทัศน์และ ภาพถ่ายที่สวยงาม

ครั้งที่ 2  พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ) อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ)

 

 

 ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 8 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของคุณธวัชชัย – คุณประพีร์ภัทร พิเสฏฐศลาศัย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเครื่องปั้นดินเผารูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคสุโขทัย กรุงรัตนโกสินทร์ ที่งมได้จากแม่น้ำแม่กลอง ชมคันฉ่องไม้สัก ถาดนิเกิล เรือบดไม้สัก เตาเชิงกราน และของโบราณหายากหลายชนิด ที่เกิดจาการเก็บรวบรวมสิ่งของด้วยใจรักของเจ้าของและต้องการอนุรักษ์วัตถุเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนในรุ่นหลัง เปิดให้เข้าชมด้วยไมตรีจิต โดยไม่เก็บค่าเข้าชม (มีกล่องรับบริจาคหากต้องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายพิพิธภัณฑ์)

 

             

              โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บริเวณลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

                นิทรรศการชุมชน เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนแม่กลองและอัมพวา มีการจัดรูปแบบและเนื้อหาของนิทรรศการให้หมุนเวียนและสอดคล้องกับเนื้อหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวา เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น 

http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php?option=com_content&task=view&id=475&Itemid=9

 

กติกาในการการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

                ทุกท่านสามารถร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับเรา แต่มีกฎกติกา ดังนี้

 

 

– พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสที่  21 สิงหาคม 2551  เวลา 13.30-16.30 น.  (รถบัส ออกที่อาคารสุขประพฤติ เวลา 12.15 น. และรถตู้ ออกที่อาคารรัฐสภา 2 เวลา 12.40 น.) รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สถานที่

 

 

–  พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ)และ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551  เวลา 13.30-20.30 น. (รถบัสออกที่อาคารสุขประพฤติ เวลา 12.00 น.) รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สถานที่

 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ เรื่อง  มองอนาคตผ่านอดีต จากเว็บบล็อกของห้องสมุดวุฒิสภา https://senatelibrary.wordpress.com เท่านั้น โดย พิมพ์ ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด เบอร์โทรและอีเมล์ สำหรับติดต่อกลับ ไว้ในส่วน แสดงความคิดเห็น หรือ  Leave a Reply ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551

 

กรุณาลงทะเบียนตามที่กำหนด ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน และในวันเดินทางต้องไม่เร่งให้รีบเดินทางกลับ    

                

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 831 9313-4 แสงเดือน หรือ สุเภาวดี email : sangduen@senate.go.th หรือ

msn ที่ sangduen_p@hotmail.com   

 

            

 กำหนดการหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบค่ะ

 

โฆษณา

Read Full Post »